Det er bare mig ...

Status after the shootings in Copenhagen

Press release from the Danish police

Yesterday, Saturday at approximately 15:33 a perpetrator shot, with an automatic weapon, towards participants in a debate at the Culture House “Krudttønden” in the area of Østerbro in Copenhagen. A 55-year-old man was hit and killed, and three police officers were also hit, but all of them are out of critical danger.

The presumed perpetrator fled from the scene and gained access to a vehicle by threatening the vehicles’ occupants. The car was found later, at approximately 17:53 hours, abandoned on Borgervænget (near number 25). In this area, video surveillance was found showing a man who matched the description of the perpetrator of the shooting at the event at Krudttønden. The surveillance material from Kildevældsskolen (school) showed also that later on that evening the suspect spoke on a mobile phone, and that shortly after the telephone call he arrived in a taxi at the scene. By contacting the taxi company it was confirmed that a taxi had picked up the suspect in the area and had driven him to the area Mjølnerparken. In the following hours, the police thoroughly reviewed the video material from Mjølnerparken and late that evening it was confirmed that the perpetrator had arrived at the scene at approximately 16:15 and had left it again shortly after at 16:37. The building complex has been under observation by the police since 23:00 hours on Saturday evening.

Last night, at approx. 00:45 the perpetrator went to the Synagogue at Krystalgade, where police guards were established. The man suddenly fired shots towards the police personnel at the site and a guard that the Synagogue had hired to conduct access control in connection with a confirmation party in the parish house associated with the Synagogue. This guard was hit by a shot and died. Two of the officers present were also hit by shots but are not in critical danger. The police personnel shot at the perpetrator, who fled from the scene.

This morning at approximately 05:00 hours, the police personnel around Mjølnerparken became aware of a man who matched the description of the perpetrator of the shooting at the Synagogue at Krystalgade. The units that were in the area were notified, and a group form the Police’s Action Team noticed a person at Svanevej street, who matched the description. After shouting, the supsected perpetrator fired at the police, who then returned fire. At this moment the subject was killed. It is the understanding of Copenhagen Police that the killed person is the same person who shot both at Krudttønden and afterwards at the Synagogue. The subject was at this time in possession of two pistols, and was wearing clothing matching that which the perpetrator was wearing (according to the provided description) at the shooting at Krystalgade.

By searching the area around Mjølnerparken and Svanevej, the police found clothing and an automatic weapon, which could match those the perpetrator at Krudttønden was wearing and using. Technical examinations will establish whether this is the case.

The suspected perpetrator is identified. He is a young man, 22 years-of-age, born in Denmark, and is known by the police for several criminal acts concerning violation of the Danish weapons act and violence (among others). He is also known in connection to a gang.

The Copenhagen Police will continue to investigate these acts in close collaboration with the Danish Security and Intelligence Service. The investigation is focused on clarifying the suspected perpetrator’s actions before, during and after the shootings, as well as, the clarification of to what extent the perpetrator has received assistance from others.

The Copenhagen Police, together with the Danish National Police and the rest of the country’s police districts, already on Saturday implemented a raised security level in Copenhagen. This raised security level is being maintained until further notice with the intent of securing the greatest possible security for the citizens and visitors of Copenhagen.

Copenhagen Police are conducting, together with the Danish Security and Intelligence Service, a new assessment of the threat level in Copenhagen, in relation to the relevant events and arrangements that are already planned for the near future.

I går lørdag omkring kl. 15.33 afgav en gerningsmand skud med et automatvåben mod deltagerne ved et debatarrangement i Kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København. En 55-årig mand blev ramt og afgik ved døden, ligesom tre politifolk også blev ramt, men alle er uden for livsfare.

Den formodede gerningsmand flygtede fra stedet og truede sig under sin flugt til en bil. Bilen blev senere omkring kl. 17.53 fundet efterladt på Borgervænget omkring nr. 25. I området blev fremskaffet videoovervågning, som viste en mand, der svarede til signalementet af gerningsmanden til attentatet mod arrangementet ved Krudttønden. Overvågning fra Kildevældsskolen viste endvidere senere på aftenen, at mistænkte talte i mobiltelefon, samt at der kort tid efter telefonopkaldet ankom en taxa til stedet. Ved kontakt til taxaselskabet blev det konstateret, at en taxa havde hentet mistænkte i området, og havde kørt ham til Mjølnerparken. Politiet gennemgik i de følgende timer et omfattende videomateriale fra Mjølnerparken, og det kunne sidst på aftenen konstateres, at gerningsmanden var ankommet til stedet ca. kl. 16.15 og havde forladt det igen kort tid efter kl. 16.37. Ejendomskomplekset har siden lørdag aften ca. kl. 23.00 været under observation af politiet.

I nat, ca. kl. 00.45, henvendte en gerningsmand sig ved Synagogen i Krystalgade, hvor der var etableret politibevogtning. Manden afgav pludselig skud mod det tilstedeværende politipersonale og en vagt, som Synagogen havde ansat til at foretage adgangskontrol i forbindelse med en konfirmationsfest i et menighedshus tilknyttet Synagogen. Denne vagt blev ramt af skud og afgik ved døden. To af de tilstedeværende betjente blev ligeledes ramt af skud, men er uden for livsfare. Politipersonalet afgav skud mod gerningsmanden, der flygtede fra stedet.

Her til morgen, ca. kl. 05.00, blev det politipersonale, der overvågede området omkring Mjølnerparken opmærksomme på en mand, der svarede til beskrivelsen af gerningsmanden til skudattentatet ved Synagogen i Krystalgade. De enheder, der opholdt sig i området blev adviseret, og en gruppe fra Politiets aktionsstyrke bemærkede på Svanevej en person, som svarede til signalementet. Efter anråb skød den formodede gerningsmand mod politiet, der besvarede ilden, hvorved den pågældende blev dræbt. Det er Københavns Politis opfattelse, at den dræbte person er den person, der skød både ved Krudttønden og efterfølgende ved Synagogen. Den pågældende var på det pågældende tidspunkt i besiddelse af 2 pistoler, og var iført beklædning svarede til det, som gerningsmanden ifølge det oplyste signalement, bar ved skudepisoden i Krystalgade.

Ved søgning i området omkring Mjølnerparken og Svanevej har politiet fundet beklædning og et automatvåben, der kan svare til det, som gerningsmanden ved Krudttønden var iført og anvendte. De tekniske undersøgelser skal nu fastlægge om det er tilfældet.

Den formodede gerningsmand er identificeret. Han er en ung mand på 22 år, født i Danmark, og er af politiet kendt for flere kriminelle forhold vedrørende bl.a. overtrædelser af våbenloven og vold. Han er endvidere kendt i bandesammenhæng.

Københavns Politi fortsætter i tæt samarbejde med PET efterforskningen af hændelserne. Efterforskningen sigter navnlig mod at klarlægge den formodede gerningsmands færden før, under og efter skudattentaterne, ligesom det søges afklaret, hvorvidt gerningsmanden har modtaget bistand fra andre.

Københavns Politi iværksatte allerede lørdag med assistance fra Rigspolitiet og landets øvrige politikredse et forhøjet beredskab i København. Det forhøjede beredskab opretholdes indtil videre med henblik på at sikre den størst mulige tryghed for borgere og besøgende i København.

Købehavns Politi foretager endvidere sammen med PET en fornyet vurdering af trusselsbilledet i København, herunder i forhold til de relevante begivenheder og arrangementer, der allerede er planlagt i den nærmeste fremtid